برنامه درمانگاه فوق تخصصی ریه

درمانگاه فوق تخصصی ریه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر ناصر مویدنیا
۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر ناصر مویدنیا
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
X