برنامه درمانگاه فوق تخصصی ریه

درمانگاه فوق تخصصی ریه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۸:۰۰
۱۹:۳۰ - ۱۸:۰۰
دکتر ناصر مویدنیا
۱۹:۳۰ - ۱۸:۰۰
دکتر ناصر مویدنیا
۱۸:۳۰
۲۱:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۱:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۱:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
X