برنامه درمانگاه فوق تخصصی غدد

درمانگاه فوق تخصصی غدد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۱:۰۰am
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر زین العابدین نورچشمه
۱۲:۰۰pm
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر ولی احمدی
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر ولی احمدی
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر ولی احمدی
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر ولی احمدی
۵:۰۰pm
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر زین العابدین نورچشمه
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر زین العابدین نورچشمه
X