برنامه درمانگاه فوق تخصصی غدد

پزشک معالج

۱ . دکتر جواد کیانی

 

ظرفیت پذیرش اینترنتی

(شنبه تا چهارشنبه ۱۰ نفر)

 

ظرفیت پذیرش حضوری

(شنبه تا چهارشنبه  ۱۵ نفر)

 

درمانگاه فوق تخصصی غدد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۷:۳۰

آقای دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
آقای دکتر زین العابدین نورچشمه

آقای دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
آقای دکتر زین العابدین نورچشمه
X