برنامه درمانگاه فوق تخصصی غدد

درمانگاه فوق تخصصی غدد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۱:۰۰
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر زین العابدین نورچشمه
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ولی احمدی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ولی احمدی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ولی احمدی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ولی احمدی
۱۷:۰۰
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر زین العابدین نورچشمه
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر زین العابدین نورچشمه
X