برنامه درمانگاه فوق تخصصی کلیه ، پیوند ، فشارخون

درمانگاه فوق تخصصی کلیه ، پیوند ، فشارخون

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر ترانه مجیدی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر ترانه مجیدی
X