برنامه درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۳:۰۰
۱۶:۰۰ - ۱۳:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۶:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
X