برنامه درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

پزشک معالج

۱ . دکتر حسن کلاقیچی آذری

۲ . دکتر سید محمد صدرکبیر

ظرفیت پذیرش اینترنتی

(شنبه ها ۲۰ نفر)   (سه شنبه ها ۷ نفر)

یک شنبه ها و سه شنبه ها  ۱۰ نفر

ظرفیت پذیرش حضوری

(شنبه ها ۲۰ نفر)   (سه شنبه ها ۷ نفر)

یک شنبه ها و سه شنبه ها  ۱۰ نفر

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر سید حسن هاشمی
۱۹:۳۰
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
X