برنامه درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱:۰۰pm
۴:۰۰pm - ۱:۰۰pm
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۴:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
X