برنامه درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۹:۰۰
۲۰:۳۰ - ۱۹:۰۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۲۰:۳۰ - ۱۹:۰۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
X