برنامه درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۱:۰۰am
۱۱:۳۰am - ۱۱:۰۰am
آقای دکتر مرتضی رمضانی
۱۲:۰۰pm
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۷:۰۰pm
۸:۳۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۸:۳۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
X