برنامه درمانگاه فوق تخصص کلیه

درمانگاه فوق تخصصی کلیه

ساعت
یکشنبه
سه شنبه
پنجشنبه
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر مصطفی اصغریان
۱۹:۳۰
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر مصطفی اصغریان
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر مصطفی اصغریان
X