برنامه درمانگاه فوق تخصص کلیه

درمانگاه فوق تخصصی کلیه

ساعت
یکشنبه
سه شنبه
پنجشنبه
۱۱:۰۰
۱۲:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر مصطفی اصغریان
۱۹:۳۰
۲۰:۳۰ - ۱۹:۳۰
دکتر مصطفی اصغریان
۲۰:۳۰ - ۱۹:۳۰
دکتر مصطفی اصغریان
X