برنامه ویزیت پزشکان

جدول زمانی ویزیت پزشکان بر اساس درمانگاه ها

درمانگاه تخصصی داخلی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۳۰
۱۴:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر علی زادایمانی

خانم دکتر لاله رزاقی اصل

نمایش پروفایل
۱۶:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم دکتر لاله رزاقی اصل
۱۴:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۴:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر علی زادایمانی

خانم دکتر لاله رزاقی اصل

نمایش پروفایل
۱۶:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم دکتر لاله رزاقی اصل
۱۴:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۴:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر علی زادایمانی

خانم دکتر لاله رزاقی اصل

نمایش پروفایل
۱۶:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم دکتر لاله رزاقی اصل
۱۴:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر تورج روستا
۱۱:۳۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر فرناز توکلی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر فرناز توکلی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر فرناز توکلی
۱۶:۰۰
۲۰:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۰:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۰:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۰:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۰:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۰:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۱۸:۳۰
۰۸:۳۰ - ۱۸:۳۰
دکتر تورج روستا
۲۰:۰۰
۲۳:۳۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۲۳:۳۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۲۳:۳۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۲۳:۳۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۲۳:۳۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۲۲:۳۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا

درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۳۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر عباس مختارخانی
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر حمید پور مؤذن
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر حمید پور مؤذن
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر عباس مختارخانی
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر داود نوری زاده
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر محمدعلی اصل منادی
۱۱:۳۰
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمدعلی اصل منادی
۱۳:۳۰
۱۴:۳۰ - ۱۳:۳۰
دکتر نادر عزتی
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمید پور مؤذن
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمید پور مؤذن
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمید پور مؤذن
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمید پور مؤذن
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمید پور مؤذن
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمید پور مؤذن

درمانگاه فوق تخصصی کلیه ، پیوند ، فشارخون

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------

درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی زنان و زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۱:۳۰

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۳۰

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۲۰:۰۰
۲۱:۰۰ - ۲۰:۰۰
خانم دکتر مریم منصورفر
۲۱:۰۰ - ۲۰:۰۰
خانم دکتر مریم منصورفر

درمانگاه تخصصی زنان زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
خانم دکتر مهناز دهدیلانی
۱۰:۰۰ - ۰۹:۰۰
خانم دکتر نسترن زارع پور
۱۰:۰۰ - ۰۹:۰۰
خانم دکتر ندا ظفربخش
۱۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
خانم دکتر مهناز دهدیلانی
۰۹:۳۰
۱۱:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر نگار یحیی زاده
۱۱:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر ندا ظفربخش
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر میترا نظریان
۱۲:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر کبری محمدی
۱۱:۳۰

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر میترا نظریان
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
۱۲:۳۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر میترا نظریان

دکتر بهناز نجف نژاد

نمایش پروفایل
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر کبری محمدی
۱۳:۳۰
۱۴:۳۰ - ۱۳:۳۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۴:۳۰ - ۱۳:۳۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
خانم دکتر لیلا شباهنگ
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰ - ۱۵:۳۰
خانم دکتر مهناز دهدیلانی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
خانم دکتر لیلا شباهنگ
۱۷:۰۰ - ۱۶:۰۰
خانم دکتر نسترن زارع پور
۱۷:۰۰
۱۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کبری محمدی
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر معصومه بامداد
۱۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شادی مشحونی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۲۰:۰۰
۲۱:۰۰ - ۲۰:۰۰
خانم دکتر مریم منصورفر
۲۱:۰۰ - ۲۰:۰۰
خانم دکتر مریم منصورفر

درمانگاه جراحی عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰

خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر علی ولیزاده

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر حسین سرو چرندآبی

خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر معصومه فیاض فرضاد
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۶:۳۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر سیامک فرزانه

دکتر حسین سرو چرندآبی

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حسین سرو چرندآبی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علی ولیزاده
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حمدالله علیپور

درمانگاه تخصصی ارتوپدی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۸:۳۰
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۲:۳۰ - ۰۸:۳۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۰:۰۰

دکتر جعفر بهرامی زاد

نمایش پروفایل
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر جعفر بهرامی زاد
۱۱:۰۰

دکتر فرزین سلطان محمدلو

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر فرزین سلطان محمدلو

دکتر جعفر بهرامی زاد

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر جعفر بهرامی زاد

دکتر فرزین سلطان محمدلو

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر فرزین سلطان محمدلو

دکتر جعفر بهرامی زاد

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر جعفر بهرامی زاد
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر فرزین سلطان محمدلو
۱۱:۳۰

دکتر محمد اسدی فانید

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمد اسدی فانید

دکتر محمد اسدی فانید

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر محمد اسدی فانید
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر عزیز نوری
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر عزیز نوری
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر عزیز نوری
۲۱:۳۰
۲۳:۳۰ - ۲۱:۳۰
دکتر احسان قویدل
۲۳:۳۰ - ۲۱:۳۰
دکتر احسان قویدل
۲۳:۳۰ - ۲۱:۳۰
دکتر احسان قویدل

درمانگاه تخصصی پوست و مو و زیبایی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر سیدعلی چهراقی
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر سیدعلی چهراقی
۱۳:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۳:۰۰
دکتر محمد فخرزاده

درمانگاه فوق تخصصی جراحی فک و صورت

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۱:۰۰

آقای دکتر فریدون صالحی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
آقای دکتر فریدون صالحی

آقای دکتر فریدون صالحی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
آقای دکتر فریدون صالحی

آقای دکتر فریدون صالحی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
آقای دکتر فریدون صالحی

درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۲:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر پارلا توحیدی
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر فاطمه والایی
۱۱:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر یلدا صادق پور
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر یلدا صادق پور
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۳۰ - ۱۱:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۳۰
۱۴:۰۰ - ۱۲:۳۰
دکتر ایوب امیدی
۱۶:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۶:۳۰
۱۹:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر محمد تفرشیان
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر الهام مهدیزاده فر
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۱۷:۳۰
۲۱:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ابوالفضل حاتمی

درمانگاه تخصصی قلب و عروق

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۰:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر اکبر مولایی
۱۶:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۰:۳۰
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر حسین ساطع
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر حسین ساطع
۱۶:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر رضا پاکدل
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اکبر مولایی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اکبر مولایی

درمانگاه فوق تخصصی غدد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۷:۳۰

آقای دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
آقای دکتر زین العابدین نورچشمه

آقای دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
آقای دکتر زین العابدین نورچشمه

درمانگاه فوق تخصصی ریه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۸:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر ناصر مویدنیا
۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر ناصر مویدنیا
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر سید حسن هاشمی
۱۹:۳۰
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۲۱:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر

درمانگاه تخصصی کودکان و نوزادان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر علیرضا نیک نیاز
۱۰:۳۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۱:۳۰
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر هنگامه دولت خواه
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر هنگامه دولت خواه
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر هنگامه دولت خواه
۱۷:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر شعله رشتچی جباری
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر شعله رشتچی جباری
۱۷:۳۰
۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر نادر لطفعلیزاده
۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر نادر لطفعلیزاده
۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر نادر لطفعلیزاده
۱۹:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر نادر لطفعلیزاده
۲۰:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ایمان وفایی

درمانگاه تخصصی عفونی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۳۰

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر امیدعلی قارداشخانی

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۰۹:۳۰
دکتر امیدعلی قارداشخانی

درمانگاه تخصصی گوش حلق بینی ENT

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر عباسعلی جودی
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر محمدتقی مجیدپور
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر محمدرضا صمدی
۱۱:۳۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر مجید فهمی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر هاشم پویا
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر مجید فهمی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۳۰
دکتر هاشم پویا
۱۶:۳۰
۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر هاشم پویا
۱۷:۰۰
۱۹:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر عباسعلی جودی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر منیژه حق بین
۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر محمدتقی مجیدپور
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر منیژه حق بین
۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر محمدرضا صمدی

درمانگاه دندان پزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۹:۰۰
۲۲:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۰:۰۰
۲۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۲۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۲۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۲۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۲۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۰:۳۰

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۱۶:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۷:۳۰

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۲۰:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ

درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۰۰
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمود ناطقی
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمد ولیزاده
۱۰:۳۰
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر اسماعیل مهران

درمانگاه عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۹:۳۰

دکتر حسین حسین زاده

نمایش پروفایل
۰۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
دکتر حسین حسین زاده

دکتر حسین حسین زاده

نمایش پروفایل
۰۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
دکتر حسین حسین زاده

درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۱:۰۰

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری
۱۷:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر فاطمه نیکنامی

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر فاطمه نیکنامی

خانم دکتر شهلا دره شیری

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم دکتر شهلا دره شیری
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر فاطمه نیکنامی
۱۷:۳۰

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۱۸:۳۰ - ۱۷:۳۰
دکتر قربانعلی حسن زاده
۱۸:۳۰

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۱۹:۳۰ - ۱۸:۳۰
دکتر قربانعلی حسن زاده

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علی گوگانیان
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمد کاظم زاده
۱۸:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمد کاظم زاده
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علی گوگانیان
۲۰:۳۰
۲۱:۳۰ - ۲۰:۳۰
دکتر محمد کاظم زاده
۲۱:۳۰ - ۲۰:۳۰
دکتر محمد کاظم زاده
۲۱:۳۰ - ۲۰:۳۰
دکتر محمد کاظم زاده

درمانگاه تغذیه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۷:۳۰
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم سولماز نومی گلزار
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم سولماز نومی گلزار
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم سولماز نومی گلزار

خانم سولماز نومی گلزار

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم سولماز نومی گلزار
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم سولماز نومی گلزار
۱۵:۰۰
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
خانم سولماز نومی گلزار
۱۷:۰۰ - ۱۵:۰۰
خانم سولماز نومی گلزار
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حبیب حسین پور
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم ندا یوشاری
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حبیب حسین پور
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر حبیب حسین پور
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
خانم سولماز نومی گلزار
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
خانم سولماز نومی گلزار

درمانگاه شنوایی سنجی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۱۰:۳۰
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۶:۰۰
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کریم قرایشی
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کریم قرایشی
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کریم قرایشی
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کریم قرایشی

دکتر کریم قرایشی