برنامه ویزیت پزشکان

جدول زمانی ویزیت پزشکان بر اساس درمانگاه ها

درمانگاه تخصصی داخلی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۷:۳۰am
۱:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۱:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر علی زادایمانی
۹:۳۰am
۲:۰۰pm - ۹:۳۰am
فرناز توکلی
۲:۰۰pm - ۹:۳۰am
فرناز توکلی
۲:۰۰pm - ۹:۳۰am
فرناز توکلی
۱:۰۰pm - ۹:۳۰am
فرناز توکلی
۱۰:۳۰am
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۱:۰۰am
۲:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر علی زادایمانی
۳:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۳:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۹:۰۰pm - ۳:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۹:۰۰pm - ۳:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۹:۰۰pm - ۳:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۹:۰۰pm - ۳:۰۰pm
دکتر علی زادایمانی
۴:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۷:۰۰pm - ۴:۰۰pm
فرناز توکلی
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۹:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر محمدرضا موسی پور
۷:۰۰pm
۱۱:۵۹pm - ۷:۰۰pm
دکتر تورج روستا
۸:۰۰pm
۱۲:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر علیرضا هادی
۱۲:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر تورج روستا
۱۲:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر علیرضا هادی
۱۲:۰۰am - ۸:۰۰pm
دکتر تورج روستا
۱۲:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر علیرضا هادی
۱۲:۰۰am - ۸:۰۰pm
دکتر تورج روستا

درمانگاه تخصصی کلیه و مجاری ادراری

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۳۰am
۱۲:۳۰am - ۹:۳۰am
دکتر عباس مختارخانی
۱۲:۳۰am - ۹:۳۰am
دکتر عباس مختارخانی
۱۰:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر صمد محمودی رشید
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر صمد محمودی رشید
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر صمد محمودی رشید
۱۱:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر داود نوری زاده
۱۱:۳۰am
۱۲:۳۰am - ۱۱:۳۰am
دکتر محمدعلی اصل منادی
۱:۰۰pm
۲:۰۰pm - ۱:۰۰pm
دکتر نادر عزتی
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر صمد محمودی رشید
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر صمد محمودی رشید
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر صمد محمودی رشید

درمانگاه فوق تخصصی کلیه ، پیوند ، فشارخون

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر ترانه مجیدی
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر ترانه مجیدی

درمانگاه فوق تخصصی آنکولوژی زنان و زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهناز نجف نژاد

درمانگاه تخصصی زنان زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰am
دکتر فرحناز ریحانی فر
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰am
دکتر ناهید بی همتا
- ۱۲:۰۰am
---------------
۸:۰۰am
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر کبری محمدی
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر مهناز دهدیلانی
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۰:۰۰am - ۸:۰۰am
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر ناهید بی همتا
۱۱:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۱:۰۰am - ۱۰:۰۰am
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر نگار یحیی زاده
۱۰:۳۰am
۱۱:۳۰am - ۱۰:۳۰am
دکتر میترا نظریان
۱۲:۰۰pm
۱:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر لیلا شباهنگ
۱:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر لیلا شباهنگ
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۳۰pm
۱:۳۰pm - ۱۲:۳۰pm
دکتر میترا نظریان
۳:۳۰pm
۵:۰۰pm - ۳:۳۰pm
دکتر کبری محمدی
۵:۰۰pm - ۳:۳۰pm
دکتر مهناز دهدیلانی
۴:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر مهناز دهدیلانی
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۴:۳۰pm
۶:۳۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر شادی مشحونی
۵:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۶:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر بتول نصیراوغلی
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر معصومه بامداد
۷:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر کبری محمدی
۸:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر میترا نظریان
۸:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر لیلا شباهنگ
۸:۳۰pm
۱۰:۰۰pm - ۸:۳۰pm
دکتر شلاله موسوی کیا
۱۰:۰۰pm - ۸:۳۰pm
دکتر شلاله موسوی کیا
۱۰:۰۰pm - ۸:۳۰pm
دکتر شلاله موسوی کیا

درمانگاه جراحی عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر محمدرضا گلگون
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر علی ولیزاده
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر حسین چرندآبی
۱۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر حمدالله علیپور
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر کامران ظفردوست
۴:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر حسین چرندآبی
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر علی ولیزاده
۴:۳۰pm
۶:۳۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۵:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر سیامک فرزانه
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر محمدرضا گلگون
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حمدالله علیپور
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کامران ظفردوست
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر کریم شهرآرا

درمانگاه تخصصی ارتوپدی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر فرهاد مکاری
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر عزیز نوری
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر عزیز نوری
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر عزیز نوری
۳:۳۰pm
۵:۳۰pm - ۳:۳۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۴:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر فرهاد مکاری
۷:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر فرهاد مکاری
۵:۰۰pm
۱۰:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر عزیز نوری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر عزیز نوری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر عزیز نوری
۸:۰۰pm
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر احسان قویدل
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر احسان قویدل
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر فرشید طاووسی
۱۰:۰۰pm - ۸:۰۰pm
دکتر احسان قویدل

درمانگاه تخصصی پوست و مو و زیبایی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۳۰am
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر سیدعلی چهراقی
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر سیدعلی چهراقی
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر سیدعلی چهراقی
۱:۰۰pm
۲:۰۰pm - ۱:۰۰pm
دکتر محمد فخرزاده
۲:۰۰pm - ۱:۰۰pm
دکتر محمد فخرزاده
۲:۰۰pm - ۱:۰۰pm
دکتر محمد فخرزاده
۷:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر رحیم اصغری آذر
۸:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر رحیم اصغری آذر

درمانگاه فوق تخصصی جراحی فک و صورت

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا صدیقی

درمانگاه تخصصی مغز اعصاب و ستون فقرات

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر الهام مهدیزاده فر
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر الهام مهدیزاده فر
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر ایوب امیدی
۱۰:۳۰am
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر ایوب امیدی
۵:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۵:۳۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر ایوب امیدی
۷:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر ابوالفضل حاتمی
۹:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر ابوالفضل حاتمی

درمانگاه تخصصی قلب و عروق

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر شهرام رفیع زاده
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر آیت آیت مهر
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر شهرام رفیع زاده
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر آیت آیت مهر
۲:۳۰pm - ۹:۰۰am
دکتر شهرام رفیع زاده
۴:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر آیت آیت مهر
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر آیت آیت مهر
۹:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۶:۰۰pm
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل
۹:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر رضا پاکدل

درمانگاه فوق تخصصی غدد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰am - ۹:۰۰am
دکتر جواد کیانی
۱۱:۰۰am
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر زین العابدین نورچشمه
۱۲:۰۰pm
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر ولی احمدی
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر ولی احمدی
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر ولی احمدی
۱:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر ولی احمدی
۵:۰۰pm
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر زین العابدین نورچشمه
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر زین العابدین نورچشمه

درمانگاه فوق تخصصی ریه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۲:۰۰pm
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر سیدرسول حسینی
۲:۰۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر سیدرسول حسینی
۶:۳۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر ناصر مویدنیا
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر ناصر مویدنیا
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر ناصر مویدنیا
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر ناصر مویدنیا
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر ناصر مویدنیا

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱:۰۰pm
۴:۰۰pm - ۱:۰۰pm
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۴:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر سیدمحمد صدرکبیر

درمانگاه تخصصی کودکان و نوزادان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۳۰am
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر رضا اکبری
۱:۰۰pm - ۱۰:۳۰am
دکتر علیرضا نیک نیاز
۵:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر شعله رشتچی جباری
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر شعله رشتچی جباری
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر وفایی
۵:۳۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر نادر لطفعلیزاده
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر نادر لطفعلیزاده
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر نادر لطفعلیزاده
۸:۰۰pm - ۵:۳۰pm
دکتر نادر لطفعلیزاده

درمانگاه تخصصی عفونی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
team

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی
team

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی
team

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی
team

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی
team

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی
team

دکتر امیدعلی قارداشخانی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر امیدعلی قارداشخانی

درمانگاه تخصصی گوش حلق بینی ENT

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر محمدرضا صمدی
۱۱:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر هاشم پویا
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر محمدتقی مجیدپور
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر هاشم پویا
۱۱:۳۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر مجید فهمی
۱:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
دکتر مجید فهمی
۱۲:۰۰pm
۱۲:۳۰pm - ۱۲:۰۰pm
دکتر عباسعلی جودی
۴:۳۰pm
۵:۳۰pm - ۴:۳۰pm
دکتر هاشم پویا
۵:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر عباسعلی جودی
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر محمدرضا صمدی
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر منیژه حق بین
۷:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر محمدتقی مجیدپور
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر منیژه حق بین

درمانگاه دندان پزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۹:۰۰am
team

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۹:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر نجفی هشترودی
team

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۹:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
team

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۹:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر نجفی هشترودی
team

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۹:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
team

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۹:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر حامد برزگری
۱:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر نجفی هشترودی
team

دکتر ساسان گنجعلی بیگ

نمایش پروفایل
۳:۰۰pm - ۹:۰۰am
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۱۰:۰۰am
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر وحید ذیجاه
۴:۰۰pm
۲:۰۰am - ۴:۰۰pm
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰am - ۴:۰۰pm
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰am - ۴:۰۰pm
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰am - ۴:۰۰pm
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰am - ۴:۰۰pm
دکتر وحید ذیجاه
۲:۰۰am - ۴:۰۰pm
دکتر وحید ذیجاه
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر نجفی هشترودی
۲:۰۰am - ۴:۰۰pm
دکتر وحید ذیجاه

درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر اسماعیل مهران
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر محمود ناطقی
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر محمد ولیزاده
۱۲:۳۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر اسماعیل مهران
۵:۰۰pm
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۸:۳۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر اسماعیل مهران
۶:۳۰pm
۷:۳۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر محمود رافتی

درمانگاه عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۷:۳۰am
۲:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر جواد جوادی
۲:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر جواد جوادی
۲:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر جواد جوادی
۲:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر جواد جوادی
۲:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر جواد جوادی
team

دکتر شمس الدین حسینعلیزاده

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر شمس الدین حسینعلیزاده
team

دکتر سیدسعید متقی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۷:۳۰am
دکتر سیدسعید متقی
۲:۰۰pm
team

دکتر شمس الدین حسینعلیزاده

نمایش پروفایل
۷:۳۰pm - ۲:۰۰pm
دکتر شمس الدین حسینعلیزاده
team

دکتر محمدرضا فروزان

نمایش پروفایل
۷:۳۰pm - ۲:۰۰pm
دکتر محمدرضا فروزان
team

دکتر امیررضا صدقی

نمایش پروفایل
۱۰:۰۰pm - ۲:۰۰pm
دکتر امیررضا صدقی
team

دکتر محمدرضا فروزان

نمایش پروفایل
۷:۳۰am - ۲:۰۰pm
دکتر محمدرضا فروزان
team

دکتر امیررضا صدقی

نمایش پروفایل
۷:۳۰pm - ۲:۰۰pm
دکتر امیررضا صدقی
۷:۳۰pm
team

دکتر شمس الدین حسینعلیزاده

نمایش پروفایل
۱۲:۰۰am - ۷:۳۰pm
دکتر شمس الدین حسینعلیزاده
team

دکتر حسین حسین زاده

نمایش پروفایل
۷:۳۰am - ۷:۳۰pm
دکتر حسین حسین زاده
team

دکتر امیررضا صدقی

نمایش پروفایل
۷:۳۰am - ۷:۳۰pm
دکتر امیررضا صدقی
team

دکتر حسین حسین زاده

نمایش پروفایل
۷:۳۰am - ۷:۳۰pm
دکتر حسین حسین زاده
team

دکتر محمد فتح الله زاده

نمایش پروفایل
۷:۳۰am - ۷:۳۰pm
دکتر محمد فتح الله زاده

درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۷:۰۰pm
team

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۹:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر قربانعلی حسن زاده
team

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۹:۰۰pm - ۷:۰۰pm
دکتر قربانعلی حسن زاده

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۴:۰۰pm
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر مسیح کوچک زاده
۶:۰۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر مسیح کوچک زاده
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر علی گوگانیان
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
دکتر علی گوگانیان
۶:۳۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر علی گوگانیان
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
دکتر علی گوگانیان

درمانگاه تغذیه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۷:۳۰am
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۳:۰۰pm - ۷:۳۰am
خانم فائزه مهانفر
۱۱:۳۰am
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۲:۰۰pm - ۱۱:۳۰am
خانم ندا یوشاری
۴:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
مهندس ناعمی
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
مهندس ناعمی
۸:۰۰pm - ۴:۰۰pm
مهندس ناعمی
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حسین پور
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر حسین پور
۶:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
خانم ندا یوشاری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
خانم ندا یوشاری
۸:۰۰pm - ۶:۰۰pm
خانم ندا یوشاری
۶:۳۰pm
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
خانم سحر زینالی
۸:۰۰pm - ۶:۳۰pm
خانم سحر زینالی

درمانگاه شنوایی سنجی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۳۰am
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
خانم سعیده بی باک
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
خانم سعیده بی باک
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
خانم سعیده بی باک
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
خانم سعیده بی باک
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
خانم سعیده بی باک
۱:۳۰pm - ۱۰:۳۰am
خانم سعیده بی باک
۴:۰۰pm
۷:۳۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر کریم قرایشی
۷:۳۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر کریم قرایشی
۷:۳۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر کریم قرایشی
۷:۳۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر کریم قرایشی
۷:۳۰pm - ۴:۰۰pm
دکتر کریم قرایشی
۵:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر وحید شیعه زاده

درمانگاه طب ورزش

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
team

دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی
team

دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی
team

دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

درمانگاه روانشناسی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۱:۰۰am
team

آقای توحید همراه پور

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
آقای توحید همراه پور
team

آقای توحید همراه پور

نمایش پروفایل
۲:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
آقای توحید همراه پور
۵:۰۰pm
team

آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

نمایش پروفایل
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
آقای بهرنگ طیاری کلجاهی
team

آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

نمایش پروفایل
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
آقای بهرنگ طیاری کلجاهی
team

آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

نمایش پروفایل
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

درمانگاه معاینات رایگان پستان و بیماری های تناسلی زنان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۸:۰۰am
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم فاطمه فرمانی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم منصوره گیلزاد
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم فاطمه فرمانی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم منصوره گیلزاد
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم فاطمه فرمانی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم منصوره گیلزاد
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم فاطمه فرمانی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم منصوره گیلزاد
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم فاطمه فرمانی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم منصوره گیلزاد
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم فاطمه فرمانی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم منصوره گیلزاد
۳:۰۰pm
۷:۰۰pm - ۳:۰۰pm
خانم منصوره گیلزاد
۷:۰۰pm - ۳:۰۰pm
خانم منصوره گیلزاد

پلاسما و کربوکسی تراپی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۸:۰۰am
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم الهام بایرامی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم الهام بایرامی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم الهام بایرامی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم الهام بایرامی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم الهام بایرامی
۲:۰۰pm - ۸:۰۰am
خانم الهام بایرامی

درمانگاه فوق تخصصی نازایی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۰:۰۰am
team

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
خانم دکتر مرجان امینی
team

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
خانم دکتر مرجان امینی
team

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱:۰۰pm - ۱۰:۰۰am
خانم دکتر مرجان امینی
X