برگزاری ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان بهبود

برنامه ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، در راستای ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان های تبریز در هفته اول و دوم سال ۱۴۰۰ ارزیابان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صبح روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه با حضور در بیمارستان بهبود، ضمن دیدار با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، رئیس بیمارستان و اعضاء تیم اجرائی، با رعایت پروتکل های بهداشتی، از بخش های مختلف بازدید و مستندات آنان را مورد ارزیابی قرار دادند. بیمارستان بهبود با بهره برداری از بخش های جدید اتاق عمل و بستری جراحی مردان و زنان، زایمان و مامائی، کودکان و تکمیل و راه اندازی بخش های ویژه ICU ، NICU ، CCUجزو مجهزترین بیمارستان های شمالغرب کشور بوده و در آینده نزدیک با تکمیل کامل طبقات بستری  VIP و بخش های درمانی فوق تخصصی در خدمت بیماران و مراجعین خواهد بود.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X