برگزاری اولین جلسه کمیته های بیمارستان بهبود در سال ۱۴۰۱

  • 1401-01-22

اولین جلسه کمیته های بیمارستان بهبود در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، اولین جلسه کمیته های بیمارستانی با حضور مدیرعامل، رئیس و کلیه کارشناسان و مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان، روز سه شنبه شانزدهم فروردین ماه در سالن کنفرانس آموزش و تحقیق برگزار شد. در این جلسه پس از سخنرانی مدیرعامل، مسائل و موارد مطرح شده برای هر بخش توسط رئیس بیمارستان قرائت و کارشناسان مربوطه نسبت به موارد مطرح شده پیشنهادات و برنامه های خود را ارائه دادند.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X