برگزاری اولین جلسه کمیته های بیمارستان بهبود در سال ۱۴۰۱

اولین جلسه کمیته های بیمارستان بهبود در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، اولین جلسه کمیته های بیمارستانی با حضور مدیرعامل، رئیس و کلیه کارشناسان و مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان، روز سه شنبه شانزدهم فروردین ماه در سالن کنفرانس آموزش و تحقیق برگزار شد. در این جلسه پس از سخنرانی مدیرعامل، مسائل و موارد مطرح شده برای هر بخش توسط رئیس بیمارستان قرائت و کارشناسان مربوطه نسبت به موارد مطرح شده پیشنهادات و برنامه های خود را ارائه دادند.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X