برگزاری جلسه آموزش احیاء قلبی و ریوی برای کادر درمان بیمارستان بهبود

جلسه آموزش احیاء قلبی و ریوی برای کادر درمان بخش های بالینی بیمارستان بهبود برگزار شد.

جلسه آموزش احیاء قلبی و ریوی برای کادر درمان بخش های بالینی توسط دکتر علی زینالی، معاون درمان و رئیس علمی بخش اورژانس شبانه روزی بیمارستان بهبود روز سه شنبه پنجم بهمن ماه سالن کنفرانس آموزش و تحقیق بیمارستان بهبود برگزار گردید.

 

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X