برگزاری جلسه هم فکری و هم اندیشی سهامداران محترم گروه آزمایشگاه با هیئت مدیره و بازرسان بیمارستان بهبود

جلسه هم فکری و هم اندیشی سهامداران محترم گروه آزمایشگاه با هیئت مدیره و بازرسان بیمارستان بهبود در راستای مصوبات هیئت مدیره، مبنی بر تشکیل و ساماندهی گروه های تخصصی و بهره مندی مدیران مجموعه از تمامی توانمندیهای سهامداران و استفاده از نکته نظرات کارشناسی اعضاء شرکت تعاونی بیمارستان بهبود، روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس دکتر ایمانی برگزار گردید. همچنین پس از این جلسه، تنی چند از سهامداران به همراه مدیرعامل بیمارستان از بخش های مختلف بیمارستان و پروژه توسعه بیمارستان بازدید به عمل آوردند. شایان ذکر است، جلسه فوق بدلیل تقارن با درگذشت ناگهانی مرحوم آقای دکتر جبارزاده به تعویق افتاده بود.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X