برگزاری جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان بهبود

جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، جلسه کمیته ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان بهبود برگزارشد. این جلسه با موضوع بررسی آمار زایمان طبیعی و میزان سزارین نخست زا روز سه شنبه چهاردهم دی ماه با حضور اعضاء کمیته ترویج زایمان طبیعی در سالن کنفرانس دکتر ایمانی برگزار گردید. از تصمیمات این جلسه می توان به تشکیل کارگروه ویژه زایمان طبیعی، برنامه ریزی در خصوص ارائه خدمات مشاوره روانشناسی برای مادران زایمان کرده و بررسی ارائه خدمات ویژه به مادران باردار حین ورود به بخش اشاره نمود.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X