برگزاری دوره آموزش استانداردهای ایمنی بیمار در بیمارستان بهبود

دوره آموزش استاندارد های ایمنی بیمار در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، دوره آموزش استانداردهای ایمنی بیمار و آموزش سنجه های اعتبار بخشی مربوط به ایمنی بیمار روز دوشنبه ششم دی ماه با حضور کادر درمان و پرسنل و با ارائه و تدریس کارشناس ایمنی بیمار  بیمارستان در سالن کنفرانس آموزش و تحقیق ساختمان سلامت بهبود برگزار شد. این دوره از آموزش ها باهدف ارتقاءعملکرد کادر درمان به ویژه آشنایی پرسنل جدیدالورود طی چهار هفته متوالی برگزار گردیده و شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم و اصول رعایت ایمنی بیمار و دستورالعمل های مربوطه و لزوم اجرای دقیق آنها  آشنا خواهند شد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X