برگزاری کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلبی در بیمارستان بهبود

کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلبی در بیمارستان بهبود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، کارگاه آموزشی یکروزه تفسیر نوار قلبی روز دوشنبه بیست ونه فروردین با حضور مسئولین و پرستاران بخش های بستری و اورژانس و با ارائه و آموزش احسان طالبی -سوپروایزر آموزشی بیمارستان – در سالن کنفرانس آموزش و تحقیق ساختمان سلامت بهبود برگزار گردید. شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با مفاهیم اولیه و نحوه تفسیر و بررسی نوار قلبی و گزارش نویسی آن آشنا شدند. همچنین در پایان این کارگاه از کلیه شرکت کنندگان آزمون ارزیابی اخذ گردید.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X