واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

این واحد در ساختمان شماره ۳ (کلینیک سلامت ) طبقه  چهارم قرار دارد و مسئولیت بررسی دقیق دستورالعملها و قوانین ارسالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و نظارت بر اجرای آن در بیمارستان در راستای رعایت مفاد اعتبار بخشی صورت گرفته توسط بازرسان دانشگاه بر عهده این واحد می باشد.

تلفن داخلی : ۱۰۴۴

X