تاسیسات

واحد تاسیسات در طبقه زیرزمین دوم واقع گردیده و با استفاده از مجرب ترین کارشناسان تاسیساتی ۲۴ ساعت شبانه روز سعی در حل مشکلات احتمالی بوجود آمده در بخشها و درمانگاهها و سایر قسمتهای بیمارستان دارد. شماره تلفن این واحد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ می باشد.

X