خدمات و پشتیبانی

اتاق مسئول این واحد در طبقه همکف و روبروی داروخانه شماره یک واقع شده است و شامل انبارداری و تدارکات و امور خدمات می باشد. سیستم انبارداری شامل انبارداری عمومی و تخصصی (درمانی) می باشد. سیستم خدمات در بیمارستان بهبود سیستم مرکزی بوده و کل پرسنل خدمات تحت نظر مستقیم واحد خدمات قرار دارند و از این واحد کنترل و تقسیم بندی می شود. طبق اظهار نظر مراجعین نظافت و بهداشت محوطه عمومی بیمارستان علیرغم ترافیک بالای مراجعین یکی از تمیزترین مراکز در بین بیمارستان ها می باشد.

شماره تلفن داخلی این واحد ۱۰۷۰و ۱۰۷۵ می باشد.

X