رسالت بیمارستان بهبود

رسالت : (Mission)

 بیمارستان بهبود تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی خصوصی شمالغرب کشور درنظام سلامت است که در قالب شرکت تعاونی اداره می گردد.

این مرکز با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه ارزشمند انسانی با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی مدرن دردسترس ، مطلوب ترین خدمات پزشکی را درسطوح ( ارتقای سلامت ، پیشگیری ، تشخیصی ، درمانی ، آموزشی، پژوهشی وبازتوانی ) منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی در راستای ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت با هدف افزایش رضایتمندی مددجویان ، کارکنان و جامعه با رعایت اخلاق حرفه ای، مسائل ایمنی وزیست محیطی ارائه می نماید.

X