رسیدگی به شکایات

دفتر رسیدگی به شکایات واقع در طبقه همکف و زیر نظر مسئول دفتر مدیر عامل می باشد. که مراجعین به طور حضوری می توانند جهت ارائه شکایات به این دفتر مراجعه نمایند. البته  شکایات به صورت مکاتبه ای  نیز پیگیری و بررسی خواهد شد.

در تمامی بخش ها صندوق هایی تعبیه شده که در آن ها برگه های کد داری وجود دارد و مراجعین می توانند متن شکایت خود را در برگه نوشته و کد روی آن را نزد خود نگه دارند و برگه را در صندوق بیاندازند این برگه ها در کمیته شکایات بیمارستان مورد بررسی و پی گیری قرار می گیرد و فرد می تواند حداقل پس از یک هفته کاری با شماره ۳۱۵۵۵ و از نتیجه آن مطلع شود.

پرونده مورد شکایات بر حسب موضوع به معاونت های ذیربط  ارجاع گردیده و نتیجه بررسی در کمیته شکایات بررسی و اقدامات اصلاحی اتخاذ می گردد. تشکیل کمیسیون های ویژه  پزشکی جهت بررسی شکایات نیز از دیگر اقدامات این مجموعه می باشد.

همچنین در کنار صندوق شکایات، صندوق تقدیر و پیشنهادات وجود دارد که افراد در صورتی که بخواهند مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به پرسنل درمان ابراز دارند از آن استفاده می کنند.

X