رضایت سنجی ویژه اورژانس بیمارستان

رضایت سنجی ویژه اورژانس بیمارستان

واحد تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود

 • مراجعه کننده محترم این پرسشنامه جهت سنجش میزان رضایت شما از خدمات بخش های بستری ارائه شده است لذا خواشمندیم همکاری لازم را در خصوص تکمیل آن مبذول داشته تا ما را در راستای بهبود هرچه بیشتر ارائه خدمت با استفاده از نتایج حاصل ازآن یاری رسانید.

 • اطلاعات عمومی

 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • با تشکر و سپاس از همکاری شما

 • این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.

X