رضایت سنجی ویژه بیماران بخش های بستری

رضایت سنجی بیماران بخش های بستری

 • مراجعه کننده محترم این پرسشنامه جهت سنجش میزان رضایت شما از خدمات بخش های بستری ارائه شده است لذا همکاری لازم را در خصوص تکمیل آن مبذول داشته تا ما را در راستای بهبود هرچه بیشتر ارائه خدمت با استفاده از نتایج حاصل ازآن یاری رسانید.

 • اطلاعات عمومی

 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • انتخاب کنید
 • با تشکر و سپاس از همکاری شما

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

X