مسئول دفتر مدیر عامل

اتاق مسئول دفتر مدیرعامل بیمارستان در طبقه دمو ساختمان اصلی بیمارستان بهبود واقع شده است و یکی از قابل دسترس ترین واحدها به همه بیماران  (بستری و سرپائی) و مراجعین می باشد. با توجه به حضور مستمر و مداوم مسئول دفتر مدیرعامل و در راستای نظام تکریم ارباب رجوع، مشکل می توان مراجعه کننده ای را پیدا نمود که نتواند پاسخ سوالات و مشکلات و پیشنهادات خود را دریافت نماید.
شماره تلفن های مسئول دفتر مدیرعامل بیمارستان ۱۰۰۰ – ۱۰۰۱ و تلفن مستقیم ۵۵۳۷۲۵۳  و شماره فکس ۳۵۵۷۲۹۱۱ می باشد.

X