موقعیت جغرافیایی بیمارستان بهبود

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود طبق نقشه زیر در کلانشهر تبریز و در خیابان ارتش جنوبی حدفاصل میدان ساعت و چهارراه باغشمال قرار دارد.

X