هیئت مدیره بیمارستان بهبود

آقای بهمن ذیجاه

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

دکتر عزیز نوری

رئیس هیئت مدیره

دکتر فیروز صالح پور

عضو هیئت مدیره

دکتر جمال الدین نیکنامی

عضو هیئت مدیره

دکتر علی زادایمانی

عضو هیئت مدیره

X