هیئت مدیره بیمارستان بهبود

آقای بهمن ذیجاه

مدیر عامل

دکتر محسن امجدی زین الحاجلو

دبیر هیئت مدیره

دکتر فیروز صالح پور

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر علیرضا صادق پور

رئیس هیئت مدیره

خانم دکتر مرضیه تقیزاده

عضو هیئت مدیره

X