واحد انفورماتیک

بدلیل استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای تشخیصی و درمانی  و جوابدهی، همچنین استفاده از نرم افزارهای نوبت دهی و حسابداری پیشرفته، کارشناسان شبکه و نرم افزار در دو شیفت در بیمارستان حضور فیزیکی دارند و در مواقع لازم نسبت به رفع عیوب احتمالی اقدام می نمایند.تلفنهای این واحد ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ و ۱۰۱۵ می باشد.

X