واحد کارشناسان بیمارستان

این واحد در ساختمان شماره ۳ ( ساختمان سلامت ) طبقه چهارم  قرار دارد. کارشناسان بهداشت کار ( طب کار) و بهداشت محیط و ارتقاء سلامت بیمارستان در این واحد قرار دارند و مسئولیت رسیدگی به بهداشت محیط و طب کار و اصول فیزیکی کارکنان در بیمارستان بر عهده آنان است. همچنین واحد ارتقاء سلامت بیمارستان با برنامه ریزی مدون برای مراجعین و بیماران و کارکنان کلاسهای رایگان آموزشی در حین کار و درمان و در سالن های انتظار برپا داشته و در راستای آگاهی عمومی جامعه و کارکنان تلاش می نماید.

تلفن مسئول بهبود کیفیت ۱۰۴۴ ، مسئول ارتقاء سلامت ۱۴۴۰ ، مسئول حقوق گیرندگان خدمت ۱۱۶۷ ، مسئول آموزش به بیمار ۳۴۹۹ ، کارشناس بهداشت محیط ۱۴۳۱، کارشناس هماهنگی ایمنی ۱۴۳۰  می باشد.

X