چشم انداز بیمارستان بهبود

  • 1399-09-12

چشم انداز : (Vision)

پیشرودرارتقای سلامت جامعه با بکارگیری برترین خدمات تشخیصی ، درمانی وپژوهشی با تعهد به اصل مشتری مداری و رعایت استانداردهای ایمنی ، به عنوان یکی از بیمارستان های برترکشور تا سال ۱۴۰۵  .

X