کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی در سالن کنفرانس و آموزش بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود برگزار گردید

کارگاه آموزشی مدیریت راه هوایی ۲ ساعته با تدریس جناب آقای دکتر جمالی و باحضور مسئولین و کارشناسان بیمارستانی و همکاران حاضر در بخش ها، صبح روز دوشنبه مورخه۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ در محل سالن کنفرانس و آموزش بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود برگزار گردید.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X