کسب عنوان تعاونی برتر و نمونه استان در هفدهمین جشنواره تعاونی های برتر

X