کلینیک درد و طب فیزیک و توانبخشی

کلینیک درد ، طب فیزیک و توان بخشی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۱۲:۰۰am
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
- ۱۲:۰۰am
---------------
۱۱:۰۰am
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر علیرضا پیشگاهی
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر علیرضا پیشگاهی
۱:۰۰pm - ۱۱:۰۰am
دکتر علیرضا پیشگاهی
۵:۰۰pm
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا پیشگاهی
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا پیشگاهی
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا پیشگاهی
۸:۰۰pm - ۵:۰۰pm
دکتر علیرضا پیشگاهی
X