کلینیک درد و طب فیزیک و توانبخشی

کلینیک درد ، طب فیزیک و توان بخشی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
- ۰۰:۰۰
---------------
۰۸:۳۰
۱۲:۰۰ - ۰۸:۳۰
دکتر علیرضا پیشگاهی
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر علیرضا پیشگاهی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر علیرضا پیشگاهی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر علیرضا پیشگاهی
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر علیرضا پیشگاهی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر علیرضا پیشگاهی
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر علیرضا پیشگاهی
X