گزارش تصویری از جلسه دیدار مدیرکل امور شعب کل کشور بانک شهر به همراه مدیر کل منطقه و مدیر امور شعب استان با مدیرعامل و بازدید از بخش های راه اندازی شده و در حال بهره برداری پروژه طرح توسعه بیمارستان بهبود

X