گزارش خبری جلسه مسئولین بیمارستان با مدیرعامل

با ابلاغ مدیرعامل بیمارستان بهبود، رئیس اتاق عمل، معاون درمان، مدیر خدمات پرستاری و مسئول اتاق عمل حکم خود را دریافت نمودند.

مدیرعامل بیمارستان بهبود، طی حکم های جداگانه، رئیس اتاق عمل، معاون درمان، مدیرخدمات پرستاری و مسئول اتاق عمل را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، طی جلسه ای که روز دوشنبه چهارم مرداد ماه در سالن کنفرانس دکتر ایمانی با حضور رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، اعضاء تیم اجرائی و مسئولین بخش ها برگزار شد، رئیس اتاق عمل، معاون درمان مدیرعامل، مدیر خدمات پرستاری و مسئول اتاق عمل بیمارستان بهبود طی حکم های جداگانه به سمت های خود منصوب شدند. در این جلسه دکتر فیروز صالحپور به سمت رئیس اتاق عمل، دکتر علی زینالی به سمت معاون درمان بیمارستان، آقای علیرضا روزگاری به سمت مدیر خدمات پرستاری و آقای کریم سلیمانیان به سمت مسئول اتاق عمل بیمارستان بهبود منصوب شدند. همچنین در این مراسم، از خدمات ارزنده و همکاری های لازم مدیرسابق دفتر خدمات پرستاری – سرکار خانم کرامتی – و مسئول اتاق عمل -آقای رعدی نژاد- در پروژه طرح توسعه بیمارستان و کسب امتیاز درجه یک ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان بهبود ، قدردانی به عمل آمد.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X