بخش بستری مراقبت های ویژه قلب و عروق CCU

بخش بستری مراقبت های ویژه قلب و عروق CCU

این بخش در طبقه سوم بیمارستان واقع شده و دارای تخت های مدرن ویژه و مجهز به مانیتور قلبی و ریوی می باشد . در مجموع ۸ تخت بستری CCU در بیمارستان بهبود وجود دارد. یک تخت عملیات خاص و یک تخت ایزوله با مشخصات خاص و تعریف شده در این بخش وجود دارد. این بخش دارای یک مانیتورینگ مرکزی پیشرفته برای زیر نظر داشتن تمامی بیماران به طور همزمان می باشند.

رییس بخش CCU بیمارستان بهبود سرپرستی کارگروه آموزشی بخش را نیز بعهده دارند.

این بخش ها توسط پزشک مقیم  متخصص قلب بطور ۲۴ ساعته پشتیبانی می شود و از پرستاران مجرب نیز برخوردار است.

X