الکتروکاردیوگرافی

الکتروکاردیوگرافی

الکتروکاردیوگرافی یا گرفتن نوار قلب، روشی برای بررسی فعالیت الکتریکی قلب از طریق ثبت سیر یک ایمپالس الکتریکی از منشا آن درگره‌سینوسی-دهلیزی می‌باشد، که باعث انقباض قلب می‌شود . یک نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام نموداری است که نشان‌دهنده فعالیت الکتریکی هر ضربان قلب و نیز ریتم ضربان‌های متوالی قلب می‌باشد.

الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که پیام الکتریکی انقباض قلب را طی یک چرخه ضربان قلب از روی پوست دریافت می کند . الکترودهای این دستگاه روی محل های مشخص از پوست نصب و پیام الکتریکی را به صورت یک منحنی روی کاغذ و صفحه نمایشگر نشان میدهد و با اصطلاح (ECG (Electrocardiogram   شناخته میشود .

واحد الکتروکاردیوگرافی در بخش های اورژانس و درمانگاه قلب قرار دارد و جهت بررسی عملکرد قلب نوار منحنی تهیه و توسط پزشکان بررسی می گردد .

X