معاینات رایگان پستان و بیماری تناسلی زنان

معاینات رایگان پستان و بیماری تناسلی زنان

پزشکان این دپارتمان

خانم فاطمه فرمانی

کارشناس معاینات پستان و بیماریهای تناسلی زنان

درخواست وقت ملاقات

خانم منصوره گیلزاد

کارشناس معاینات پستان و بیماریهای تناسلی زنان

درخواست وقت ملاقات
X