واحد ارتقاء سلامت

واحد ارتقاء سلامت

واحد ارتقاء سلامت

واحد ارتقاء سلامت بیمارستان بهبود در راستای اهداف بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت گام بر می دارد که هدف اصلی تبدیل بیمارستان از محل تشخیصی و درمانی صرف به مکانی برای پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء دهنده سلامت برای بیماران ،کارکنان ،مراجعین و کلیه آحاد جامعه می باشد. در واقع رسالت بیمارستان تغییر نگرش درمان محور به نگرش سلامت محور است. چهار حوزه متمرکز مورد تاکید بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بهبود ارتقای سلامت بیماران ،ارتقای سلامت کارکنان ،تغییر سازمان به مکانی جهت ارتقای سلامت و ارتقای سلامت جامعه در محیط بیمارستان می باشد .

اولین گامی که این واحد در خصوص ارتقاء سلامت برداشته است اقدام به عضویت در HPH(شبکه بین المللی بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت که توسط سازمان بهداشت جهانی پایه ریزی شده )بعنوان بیمارستان ارتقاء دهنده سلامت و انجام فعالیت های بیمارستان های ارتقاءدهنده سلامت می باشد که این مهم با راه اندازی کلینیک ارتقاء سلامت بیمارستان تحقق می یابد که واحد ارتقاء سلامت بیمارستان بهبود بعنوان واحدی مستقل ومهم فعالیت می کند . لازم به ذکر است که فعالیت های ارتقاء دهنده سلامت از سالهای گذشته در این مرکز نیز انجام می شده که میتوان به درمانگاه معاینات پستان ، درمانگاه والدین خانواده شهدا ، درمانگاه دیابت ، درمانگاه تغذیه ، درمانگاه فشارخون ودرمانگاه تکریم مادران باردار  اشاره کردکه در این خصوص منابع و نیروی انسانی مورد نیاز پیش بینی و تامین شده است .  هم اکنون فعالیت های ارائه دهنده سلامت با توجه به استاندارد های تعریف شده  در این مرکز انجام می شود که این اهداف در  برنامه استراتژیک ،برنامه عملیاتی و ماموریت بیمارستان بعنوان یکی از اهداف اصلی بیمارستان آورده شده است . همچنین در دورنمای  برنامه ۵ ساله بیمارستان این فعالیت ها بصورت گسترده لحاظ شده است. امید است با پیاده سازی این استانداردها بتوانیم در راه سلامتی هموطنان عزیزمان همسو با سیاست های وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهداشت جهانی گام های موثری برداریم

X