آقای توحید همراه پور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
روانشناسی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 11:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X