آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

روانشناس

دکتری روانشناسی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
X