خانم دکتر شهلا دره شیری

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00 - 13:00 تبریز_بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:00 - 19:00 تبریز_بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 20:00 تبریز_بیمارستان بهبود
شنبه 11:00 - 13:00 تبریز_بیمارستان بهبود
X