خانم دکتر نسترن زارع پور

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 09:00 - 10:00 تبریز- بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:00 - 17:00 تبریز- بیمارستان بهبود
X