خانم سعیده بی باک

کارشناس شنوایی سنجی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
X