خانم سولماز نومی گلزار

درباره پزشک

کارشناس ارشد تغذیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 18:00 - 20:00 بیمارستان بهبود
سه شنبه 18:00 - 20:00 بیمارستان بهبود
شنبه 10:00 - 12:00 بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:00 - 12:00 بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:00 - 12:00 بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00 - 12:00 بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:00 - 12:00 بیمارستان بهبود
شنبه 15:00 - 17:00 بیمارستان بهبود
چهارشنبه 15:00 - 17:00 بیمارستان بهبود
X