خانم ندا یوشاری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
کارشناسی تغذیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 11:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 11:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 11:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X