دکتر ساسان گنجعلی بیگ

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 17:30 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:30 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 17:30 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:30 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:30 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
X