دکتر علی زادایمانی

متخصص داخلی

1- مسئول فنی بیمارستان بهبود 2- مسئول ایمنی بیمارستان بهبود 3- مسئول ارش هموویژلانس 4- پزشک IPD 5- عضو کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 16:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 16:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 16:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 16:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:30 - 14:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 16:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
X