دکتر علی زادایمانی

متخصص داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 17:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:30 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 17:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 17:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
X