دکتر علی زادایمانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 7:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 7:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 3:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 7:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 3:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 7:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 3:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 7:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 3:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 7:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 3:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 11:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X