دکتر علی زادایمانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 07:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 07:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 15:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 07:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 15:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 07:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 15:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 07:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 15:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 07:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 15:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
X