دکتر فاطمه نیکنامی

روانپزشک

دکتری روانپزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 20:00 بیمارستان بهبود
دوشنبه 17:00 - 20:00 بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 20:00 بیمارستان بهبود
X