دکتر محمدرضا موسی پور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی متخصص داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:30 - 13:00 بیمارستان بهبود تبریز
شنبه 16:00 - 20:30 بیمارستان بهبود تبریز
یکشنبه 11:30 - 13:00 بیمارستان بهبود تبریز
یکشنبه 16:00 - 20:30 بیمارستان بهبود تبریز
دوشنبه 16:00 - 20:30 بیمارستان بهبود تبریز
سه شنبه 11:30 - 13:00 بیمارستان بهبود تبریز
سه شنبه 16:00 - 20:30 بیمارستان بهبود تبریز
چهارشنبه 11:30 - 13:00 بیمارستان بهبود تبریز
چهارشنبه 16:00 - 20:30 بیمارستان بهبود تبریز
پنجشنبه 16:00 - 20:30 بیمارستان بهبود تبریز
X