دکتر محمدرضا موسی پور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30am - 1:00pm بیمارستان بهبود تبریز
شنبه 4:00pm - 9:00pm بیمارستان بهبود تبریز
یکشنبه 10:30am - 1:00pm بیمارستان بهبود تبریز
یکشنبه 4:00pm - 9:00pm بیمارستان بهبود تبریز
دوشنبه 10:30am - 1:00pm بیمارستان بهبود تبریز
دوشنبه 4:00pm - 9:00pm بیمارستان بهبود تبریز
سه شنبه 10:30am - 1:00pm بیمارستان بهبود تبریز
سه شنبه 4:00pm - 9:00pm بیمارستان بهبود تبریز
چهارشنبه 10:30am - 1:00pm بیمارستان بهبود تبریز
چهارشنبه 4:00pm - 9:00pm بیمارستان بهبود تبریز
پنجشنبه 10:30am - 1:00pm بیمارستان بهبود تبریز
پنجشنبه 4:00pm - 9:00pm بیمارستان بهبود تبریز
X