دکتر هنگامه دولت خواه

متخصص کودکان

متخصص بیماری های کودکان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:30 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:30 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
X