دکتر هنگامه دولت خواه

متخصص کودکان

متخصص بیماری های کودکان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 11:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 11:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X