دکتر وحید ذیجاه

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
دندان پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 4:00pm - 2:00am تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 4:00pm - 2:00am تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 4:00pm - 2:00am تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 4:00pm - 2:00am تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 4:00pm - 2:00am تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 4:00pm - 2:00am تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 4:00pm - 2:00am تبریز بیمارستان بهبود
X