دکتر وحید ذیجاه

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دندان پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
شنبه 16:00 - 23:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 16:00 - 23:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 16:00 - 23:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 16:00 - 23:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:00 - 23:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 16:00 - 23:00 تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 10:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
جمعه 16:00 - 23:00 تبریز بیمارستان بهبود
X