دکتر پریا کباری

گفتار درمانی

دکتری گفتار درمانی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 16:00 - 18:00 بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:00 - 18:00 بیمارستان بهبود
X