دکتر فرناز توکلی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 9:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 9:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 9:30am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 4:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 9:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X